webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
HỘI THẢO: GIAO NHẬN HÀNG XUẤT CONTAINER ĐẾN MỸ THEO QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN HÀNG HẢI LIÊN BANG (FMC)
NỘI DUNG HỘI THẢO: Các quy định chung về đăng ký Giấy phép FMC cho Doanh nghiệp Logistics Việt Nam

• Đơn vị tổ chức: VLA - Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
• Thời gian: 9h00 sáng thứ 5 ngày 18/11/2021
• Số lượng tham dự: 500 người

• Hình thức: trực tuyến qua Zoom, livestream trên Fan Page VLA
https://www.facebook.com/vietnamlogisticsasso/

Nov 18, 2021 09:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Info Smart Hub.