webinar register page

End child labour 2021: It's time to shift from commitment to action!
The Webinar marks the World Day against Child Labor featuring key institutions and organizations that joined the global initiative to accelerate action towards the Sustainable Development Goal of ending child labor by 2025.
Panel discussion:
Ms. Ulrika Richardson, UNKT Coordinator
Ms. Laurence Dubois, Director of the ILO Project MAP 16
Ms. Arbërie Nagavci, Minister of MESTI
Mr. Imri Demelezi-Deputy Minister of MAFRD
Mr. Mentor Morina, Director of Department for SPF
Mr. Rrahman Jashari, SBASHK
Mr. Berat Rukiqi, President of KCC
Moderator: Lindita Boshtrakaj, ILO MAP’16 Project Coordinator – Pristina
/
Webinari shënon Ditën botërore kundër punës së fëmijëve, përmes institucioneve dhe organizatave që i janë bashkuar nismës globale për përshpejtimin e masave drejt arritjes së objektivit të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm për t’i dhënë fund punës së fëmijëve deri në vitin 2025. Diskutimi në panel:
Znj. Ulrika Richardson - Koordinatore e UNKTS-ë
Znj. Laurence Dubois - Drejtoreshë e Projektit të ILO-së MAP 16
Znj. Arbërie Nagavci - Ministre e MASHTI
Z. Imri Demelezi - Zv.Ministër i MBPZHR
Z. Mentor Morina - Drejtor i Departamentit për PSF
Z. Rrahman Jashari - SBASHK
Z. Berat Rukiqi - Kryetar i OEK-ës
Moderatore: Znj. Lindita Boshtrakaj, ILO Koordinatore e Projektit MAP 16- Prishtinë
/
Webinar obeležava Svetski dan borbe protiv dečijeg rada, putem institucija i organizacija koje su se pridružile globalnoj inicijativi za ubrzavanje delovanja ka postizanju cilja Ciljeva održivog razvoja, iskorevanje dečijeg rada do 2025. godine.
Panel diskusija:
Gđa. Ulrika Richardson - Koordinator Ujedinjenih nacija za razvoj
Gđa. Laurence Dubois, direktorka projekta ILO MAP 16
Gđa. Arberie Nagavci - ministar MONTI-a
G. Imri Demelezi - zamenik ministra MPŠRR-a
G. Mentor Morina - direktor odeljenja za socijalnu i porodičnu politiku
G. Rahman Jašari - SBASHK
G. Berat Rukići - Privredne komore Kosova
Moderirati: Gđa.Lindita Boštrakaj, koordinatorka projekta ILO MAP 16 za Kosovo

Jun 11, 2021 12:30 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lirak Arifaj.