webinar register page

Not Just Equity - Funding Options For Agtech Startups
אנו שמחים להזמין סטארטאפים בתחום האג-טק לאירוע הקרוב שלנו בכדי להכיר וללמוד על מגוון אפשרויות מימון שעומדות בפניכם בנוסף להון סיכון.
באירוע יציגו דוברים שונים את אפשרויות המימון הקיימות, סוגי החברות שרלוונטיות לכל ערוץ וגם פרקטיקות וטיפים בהגשת הבקשות למימון. זאת הזדמנות מצוינת עבורכם לעשות מיפוי וסדר בכל הקשור למימון, להכיר מקרוב את הגורמים הרלוונטיים ולשאול אותם כל מה שרלוונטי לפעילות המימון שלכם. מוזמנים לשלוח לנו שאלות מראש והדוברים יתייחסו אליהם בהרצאותיהם.

אג'נדה:
16:00-16:10 דברי פתיחה

GrowingIL ,דנה קדר, דירקטורית
עדי וגמן, משקיעה ויזמית
EY Israel ,איתי ז'טלני, שותף, מנהל תחום החדשנות, תמריצים וקיימות

16:10-17:10 הצגת אפשרויות מימון

קרן סיד
קרינה רובינשטיין, מנהלת בכירה פיתוח עיסקי, רשות החדשנות

הקצאת הון לעובדים ונושאי משרה
עו"ד אודליה פולק, מנכ"ל ,איסופ-אקסלנס

מימון באמצעות חוב
דני מאור, מנהל מחלקת היי-טק בחטיבה לבנקאות עסקית, בנק מזרחי טפחות

פרקטיקה וטיפים בהגשת בקשות למימון והתחייבויות החברה לאחר קבלת מענק מרשות החדשנות
EY ,ד"ר סיגל יוסף, מנהלת תחומי מדעי החיים, צוות חדשנות ותמריצים
EY ,יפעת לרנר, מנהלת מחלקה מקצועית תמריצי רשות החדשנות

17:10-17:30 שאלות מהקהל

Jan 11, 2022 04:00 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .