webinar register page

Nộp Mẫu W-2 / W-3 và Mẫu 1099 / {Vietnamese} W-2/3 & 1099 Overview
Chủ thuê lao động phải điền, nộp qua mạng hoặc qua đường bưu điện cho Cơ Quan An Sinh Xã Hội (SSA) (Tiếng Anh) và cung cấp cho nhân viên của họ Mẫu W-2, Bản Khai Thuế và Lương Bổng (Tiếng Anh) PDF cho biết tiền lương và các khoản thuế đã khấu lưu trong năm cho mỗi nhân viên. Và biểu mẫu 1099 cho từng nhà thầu phụ.

Dec 8, 2021 03:00 PM in Central Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading