webinar register page

Webinar banner
e-Tax Solution ช่วยลดต้นทุนและตอบโจทย์การทำงาน  Work From Home สำหรับธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาด หลายองค์กรมีการปรับมาใช้ระบบการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home เนื่องจากต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจำกัดพื้นที่ในการทำงาน แต่การทำงานเอกสารบางอย่างอาจไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เช่น การจัดทำใบกับกับภาษี หรือ การวางบิล เพราะมีข้อจำกัดของกระบวนการทำงานในหลายๆอย่าง มาเรียนรู้แนวทางการทำงาน ด้วย e-Tax Solution ที่จะช่วยให้คุณลดต้นทุน และช่วยให้การจัดทำใบกับกับภาษี จากที่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สถาณการ์ณ Covid 19 ที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้

Aug 4, 2021 10:00 AM in Bangkok

Webinar logo
* Required information
Loading