webinar register page

Webinar banner
וובינר - אתגרים והזדמנויות עסקיות בקוריאה לקראת 2021
וובינר בעברית לקהל הישראלי ביוזמת הנספחות הכלכלית בקוריאה של משרד הכלכלה והתעשייה.
במסגרת הוובינר תינתן סקירה כלכלית של קוריאה ושל הזדמנויות עסקיות עדכניות על ידי הנספח הכלכלי יניב גולדברג.
כמו כן ייערך פאנל של מומחים לקוריאה ויועברו הרצאות מפי נציג בכיר ישראלי של סמסונג בקוריאה והרצאת אורח של מנהל בכיר מתאגיד קוריאני.

בסיום הוובינר יתאפשרו פגישות אישיות לחברות ישראליות עם הנספח הכלכלי, בתיאום מראש ולמקדימים
להירשם. לצורך קביעת הפגישות חובה למלא פרטים בדבר שם החברה, אתר אינטרנט וכיוב.

גם למי שלא קובע פגישות - מומלץ למלא כמה שיותר פרטים אפילו אם הם אינם מוגדרים כשדות חובה.

המידע הוא לשימוש הנספח הכלכלי ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה בלבד.

לתוכנית המלאה ראו בקובץ המצורף:
https://drive.google.com/file/d/1BleZlFrcp9Ibe0Xqgr9rl3sFHcH2uNBl/view

Sep 3, 2020 09:30 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yaniv Goldberg.