webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Мултидисциплинарна интеграција низ пример од предметот Историја и општество
Овој вебинар е примарно наменет за наставниците од предметна настава. Примерот кој се користи ќе им помогне најмногу на наставниците кои сега предаваат Историја, Граѓанско образование, Социологија, Географија. Но, поентите кои ќе се акцентираат низ примерот ќе ги претстават целите на мултидисиплинарната интеграција пошироко, оттука вебинарот ќе е корисен за сите наставници и училишното раководство. Целта на овој вебинар е (низ пример) да се престави процесот на хоризонтална интеграција која ги поврзува знаењата и вештините од повеќе диспиплини.

Dec 9, 2021 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .