webinar register page

Проект за стратегическо водене на дела: Представяне на проекта в България - EU Strategic Litigation Project: Bulgaria launch event
Проектът „Правно застъпничество за укрепване защитата на правата в Европа“, съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, даде възможност да се подкрепят дейности, свързани с водене на стратегически дела в области, в които законът или практиката противоречат на правото на ЕС и на стандартите на Европейската конвенция за защита правата на човека (EКПЧ) и как да им се противодейства със средствата на правно застъпничество.

Събитието си поставя две цели. На първо място, то ще се фокусира върху въпрос от особена важност в българския контекст. Ще обсъдим последните констатации от доклада на Българския хелзинкски комитет „Проблеми с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите лица в досъдебното наказателно производство в България“ (2022 г.), като ще обърнем специално внимание на т. нар. „разузнавателни беседи“ в практиката и влиянието, което те упражняват върху изхода на делата по отношение на доказателствените средства. Ще обсъдим също така и констатациите от неотдавнашния доклад на Fair Trials „Незаконни доказателства в европейските съдилища: принципи, практика и средства за правна защита“.

Второ, Fair Trials ще представи практическите инструменти, разработени за адвокатите в рамките на проекта. Тези инструменти дават информация и практически съвети за адвокати относно основните принципи на прилагане на правото на ЕС, както и за обхвата и тълкуването на специфичните права, защитени от Директивите за процесуалните права и от Хартата.
-------
This event will focus on an issue of particular importance in the Bulgarian context. First, we will discuss the findings of the Bulgarian Helsinki Committee in its report 'Problems with the Equal Treatment of Accused Persons in Pre-Trial Proceedings in Bulgaria'. We will also highlight the findings of Fair Trials' report 'Unlawful evidence in Europe's courts: principles, practice and remedies'. Secondly, Fair Trials will present the practical tools developed for defence lawyers within the project.

Oct 20, 2022 03:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .