webinar register page

Webinar banner
ארץ חפר - עונה 2: ימי הבית השני
שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ-ישראלית עם אפרת שפירא-רוזנברג

מפגש ראשון: שיבת ציון והתקופה הפרסית עם פרופ' עודד ליפשיץ
מפגש שני: התקופה ההלניסטית וימי החשמונאים עם פרופ' אורן טל
מפגש שלישי: ימי הורדוס עם ד"ר אורית פלג-ברקת
מפגש רביעי: הר גריזים והשומרונים עם ד"ר יצחק מגן
מפגש חמישי: אל-יהודו: יהדות בבל העתיקה עם ד"ר פיטר זילברג
מפגש שישי: המקדש של יהודי יֵבּ עם ד"ר חגי משגב
מפגש שביעי: מגילות מדבר יהודה (א) עם פנינה שור
מפגש שמיני: מגילות מדבר יהודה (ב) עם פרופ׳ נועם מזרחי

האירועים יתקיימו בימי שלישי בשעה 18:00
You can choose to attend one or more of the following webinars.Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading