webinar register page

משרד בן ארי, פיש, סבן - וובינר יפוי כוח מתמשך
במסגרת הוובינר נכיר למשתתפים את כלי יפוי הכח המתמשך- מסמך משפטי המאפשר לכל אדם, בעודו כשיר לקבל החלטות, לתכנן מראש את עתידו "ביום סגריר" ומאפשר להסמיך אדם אחר (או מספר אנשים) לבצע פעולות ולקבל בשמך החלטות בעניינים שונים, בהם עניינים אישיים, רכושיים ורפואיים,
אם וכאשר לא תוכל/י לעשות זאת בעצמך.
נדון בשאלות המתעוררות ביחס לקבלת ההחלטות, לניהול חשבונות, אישפוז רפואי ועוד.

Jul 2, 2020 05:30 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eyal Sarid.