webinar register page

Webinar banner
Предизвикувачко однесување - справување и добри практики
Содржината на овој вебинар ќе им овозможи на слушателите да стекнат знаења за поимот предизвикувачко однесување, да ги разберат причините за неговата појава, како и да се запознаат со одредени превентивни стратегии и интервенции за справување со предизвикувачкото однесување.

Dec 1, 2022 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .