webinar register page

Webinar banner
WEBINÁR: ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ NA ETIKE? ÁNO!
Ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť naplnením učiva etickej výchovy počas dištančného vzdelávania

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD. – učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je hlavnou vzdelávacou oblasťou „Jazyk a komunikácia“, avšak k dosahovaniu tohto stanoveného cieľa sú nápomocné aj ďalšie vzdelávacie oblasti. Prosociálne správanie, uvedomenie si hodnôt a ich osvojenie patria k cieľom etickej výchovy. Jednou z možností ako nadobúdať a rozvíjať zručnosti týchto predmetov je i práca s textom ako napr.:
• interpretácia textu,
• práca s literárnymi postavami,
• dramatizácia textu,
• tvorba pojmovej mapy,
• grafický prepis a pod.
Vhodné texty, cez ktoré sa žiaci stotožňujú so vzormi prosociálneho správania a identifikujú hodnoty potrebné v živote človeka je možné využiť aj prostredníctvom súboru aktivít pre 1. a 2. ročník od autorky Evy Farkašovej vydaných vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.
Pre koho webinár odporúčame:
pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a rodičov žiakov 1. stupňa

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Feb 8, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.