webinar register page

How Wales can become a Deforestation Free Nation? | Sut y gall Cymru ddod yn Genedl Dim Datgoedwigo?
Join our online panel event to launch a new campaign on how Wales can become the first Deforestation Free Nation in the world.

Wales is at a critical crossroads in its history and needs to address multiple emergencies – COVID-19 recovery and the climate and nature crisis. Size of Wales, with the support of RSPB Cymru and WWF Cymru, are launching an ambitious campaign calling for Wales to become the first Deforestation Free Nation to respond to these emergencies.

Register below to be part of the online launch of the campaign and hear what steps Wales and the Welsh Government can take to eliminate imported deforestation from its supply chain and reduce its overseas carbon footprint, through its food, agricultural, procurement, trade and international relations and finance policies.

-
Ymunwch â'n digwyddiad panel ar-lein, i lansio ymgyrch newydd ar sut y gall Cymru ddod yn Genedl Dim Datgoedwigo gyntaf y byd.

Mae Cymru ar groesffordd hollbwysig yn ei hanes, ac mae angen iddi fynd i'r afael â nifer o argyfyngau – adferiad COVID-19 a'r argyfwng hinsawdd a natur. Mae Maint Cymru, gyda chefnogaeth RSPB Cymru a WWF Cymru, yn lansio ymgyrch uchelgeisiol yn galw ar Gymru i ddod y Genedl Dim Datgoedwigo gyntaf i ymateb i'r argyfyngau hyn.

Cofrestrwch isod i fod yn rhan o lansiad ar-lein yr ymgyrch, ac i glywed pa gamau y gall Cymru a Llywodraeth Cymru eu cymryd i ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o'i chadwyn cyflenwi, a lleihau ei hôl troed carbon dramor, drwy ei pholisïau bwyd, amaethyddol, caffael, masnach a chysylltiadau rhyngwladol a chyllid.


Panellists/Siaradwyr:

Peter Davies CBE - Chair, Size of Wales
Rhys Evans - Policy Officer, RSPB Wales
Barbara Davies-Quy - Head of Programmes, Size of Wales
Shea Buckland-Jones - Food, Land Use and and Nature Policy Manager at WWF-Cymru
Graeme Wilson, Farmer and Grower at Slade Farm
Nia Higginbotham - Fairtrade Wales

Nov 23, 2020 10:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Barbara Davies-Quy.