webinar register page

Webinar banner
ŠKÔLKAR SKÚMA A SPOZNÁVA...
Námety na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a poznávania spoločenského prostredia, ale aj časových vzťahov v predprimárnom vzdelávaní

Lektorka:
Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Limbová 4, Trnava

Obsah webinára:
Webinár prinesie ponuku konkrétnych aktivít pre prácu s obsahom vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ a „Človek a spoločnosť” v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.
• Povieme si, ako rozvíjať elementárne poznatky detí o prírode a zoznámime sa s procesmi aktívneho poznávania prostredia prostredníctvom rozvoja pozorovacích a skúmateľských aktivít detí.
• Objasníme, ako rozvíjať elementárne procesy empirického prírodovedného poznávania, pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti detí pri získavaní konkrétnej skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami.
• Predstavíme námety aktivít, ktoré sa pri skúmaní a bádaní prírodných reálií, poznávaní spoločenského prostredia budú opierať o prirodzenú detskú zvedavosť.
• Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít prostredníctvom motivačných pracovných listov zameraných na rozvoj prírodovednej gramotnosti, orientácie v blízkom spoločenskom prostredí a časových, priestorových, sociálnych vzťahov v súlade s podoblasťami jednotlivých vzdelávacích oblastí Človek a príroda, Človek a svet práce podľa ŠVP (2016).

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov v materských školách, rodičov a starých rodičov detí predškolské

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Aug 23, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .