webinar register page

Webinar banner
Ciclo Luis Asorey 2020: BIOINTENSIFICACIÓN. RETOS NA AGRICULTURA, GANDERÍA, SECTOR FORESTAL E ALIMENTACIÓN. 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 de novembro
Organiza: Real Academia Galega de Ciencias
Patrocina: Deputación de Lugo

POLITICA DE PRIVACIDADE:
En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente. ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.
ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).
No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade có disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.
https://www.ragc.gal/gl/politica-de-privacidad/
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: RAGC.