webinar register page

Managing Risk and Secure Your Security Infrastructure (20 SEP)
Ingram Micro ร่วมกับ A10 Networks Thailand ได้จัดงานสัมนาออนไลน์ ให้ความรู้และนำเสนอมุมมองการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย (Centralized Management & Visibility) ในองค์กรที่มีต่อระบบ Zero Trust, ระบบ Cloud และ Secure Decrypt Zone

เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง และเลือกใช้งาน จากเทคโนโลยีและโซลูชันส์ของ A10 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ของระบบเครือข่ายขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

กำหนดการ
วัน : อังคารที่ 20 กันยายน 2565
เวลา : 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย : zoom (ภาษาไทย)
วิทยากรผู้บรรยาย : ผู้บริหารจาก Ingram Micro และ A10 Networks

Sep 20, 2022 02:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .