webinar register page

Webinar banner
Lleisiau Cymraeg: deall ailstrwythuro cymdeithasol a chynllunio'r Gymraeg / Welsh Voices: understanding social restructuring and Welsh language planning
Mae’r ddarlith hon yn codi cwestiynau ynghylch goblygiadau cymdeithasol llwyddiant polisi iaith yn ne-ddwyrain Cymru. Yn seiliedig ar ymchwil doethuriaeth ethnograffaidd, mae’n dadlau bod defnydd iaith bob dydd yn amlygu ac yn egluro prosesau pwysig yn natblygiad yr iaith, tu hwnt i ystadegau ac ystyriaethau demograffaidd. Trwy ddadansoddi iaith bob dydd pobl sy’n siarad a phobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, mae’r ymchwil yn archwilio ystrydebau a hunaniaethau arwyddocaol yn yr ardal er mwyn deall beth sy’n bwysig i bobl ar lawr gwlad. Mae’n ystyried sut mae twf yr iaith, a thwf addysg cyfrwng Cymraeg, yn cael eu hamlygu ym mhrofiadau pob dydd pobl gwahanol. Mae’n dadlau bod twf i’w weld mewn teimladau o wahaniaeth, eithrio, codi ffiniau, ac anghyfartaledd cymdeithasol sy’n datblygu law yn llaw â llwyddiant cynllunio ieithyddol yn y de-ddwyrain.

This lecture raises questions about the social implications of the success of language policy in south-east Wales. Based on ethnographic doctoral research, this presentation argues that everyday language use highlights and explains important processes in the development of the language, beyond statistics and demographic considerations. By analysing the everyday language of Welsh speakers and non-Welsh speakers, the research explores significant stereotypes and identities to understand what matters to people. It considers how the growth of the language, and the growth of Welsh-medium education, is apparent in the everyday experiences of different people. The lecture argues that, hand in hand with the success of language planning, there is also a growth in feelings of difference, exclusion, boundaries, and social inequality among people living in south-east Wales.

Jul 13, 2022 05:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .