webinar register page

Preparing for the Cyber Pandemic with IBM FlashSystem (14 JUN)
ปัจจุบันเรื่องของ ข้อมูล และ การจัดเก็บข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญภายในองค์กร ที่ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA หรือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงภัยคุกคามทางระบบอินเตอร์เน็ต (Cyber Attack) หรือ Ramsomware ดังนั้นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยป้องกันภัยคุกตามต่าง ๆ ได้ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทาย อย่างมากในการเลือก Storage Solution ที่มีความเหมาะสมกับการทำงาน มีความปลอดภัยสูงสุด และมีความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการคัดเลือก storage ให้เหมาะสมกับ workload ของงาน

Jun 14, 2022 02:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .