webinar register page

Webinar banner
Ochrana života a zdravia v základných školách
Riešenie mimoriadnych situácií

Lektorka:
Mgr. Katarína Dutková

Obsah webinára:
• Prepojenie prierezovej témy Ochrana života a zdravia (OŽZ) s obsahom učiva na 1. a 2. stupni ZŠ.
• Témy, prvky a praktické poznatky OŽZ v jednotlivých vyučovacích predmetoch primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.
• Civilná ochrana (CO) – systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku.
• Opatrenia, činnosti a postupy pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
• Všeobecné zásady pri ohrození.
• Zbrane hromadného ničenia.
• Cesty ochrany života a zdravia.
• Kolektívna ochrana.

Pre koho webinár odporúčame:
Predovšetkým pre učiteľov základných škôl.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 12, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .