webinar register page

Webinar banner
RPA ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย Robotic Process Automation
COVID-19 เป็นตัวกระตุ้นสำคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ให้มีการปรับตัวเร็วขึ้น นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีผู้ประกอบธุรกิจต้องหันมาพัฒนาตัวเอง โดยการทำ Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และวัดผลตอบแทนการลงทุน (Return On Investment: ROI) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอย่าง RPA (Robotic Process Automation) ในงานสัมมนาท่านจะได้รับรายละเอียด ข้อมูล และการวัดผลการลงทุน ROI รวมกระบวนการใดบ้างที่นิยมปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติ

Aug 18, 2021 10:00 AM in Bangkok

Webinar logo
* Required information
Loading