webinar register page

Webinar banner
WEBINAR BERKENAAN PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN GERAN PROBET DAN GERAN SURAT KUASA MENTADBIR
Apabila seseorang meninggal dunia, harta pusakanya hendaklah diuruskan dengan seadilnya demi menjaga kepentingan setiap waris yang ditinggalkan.

Menurut undang-undang, harta pusaka hanya boleh diuruskan selepas waris-waris menerima Geran Probet atau Geran Surat Kuasa Mentadbir.

Melalui webinar ini, peserta akan didedahkan dengan prosedur untuk mendapatkan Geran Probet dan Geran Surat Kuasa Mentadbir, perbezaan antara keduanya serta isu-isu yang timbul semasa proses untuk mendapatkan kedua-dua geran tersebut.

Jun 16, 2021 03:00 PM in Kuala Lumpur

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CLJ Events.