webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Креирање на интерактивни ресурси за хибридна и асинхрона настава за предучилишно и основно образование
Овој вебинар е наменет за наставници од основните училишта, како и за воспитувачи на деца од предучилишна возраст, кои веќе имаат одредено искуство во креирање на интерактивни ресурси во наставата (средно ниво). Вебинарот нуди конкретни алатки за креирање на фигитални (доаѓа од Phygital (Physical and Digital)) интерактивни ресурси, како и примери и активности за примена на овие алатки за хибридна и асинхрона настава.

Работен јазик: македонски

Nov 1, 2021 05:55 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .