webinar register page

Amazon Ads | Tối ưu hóa từ khóa | Phần 1
Nội dung chính:
1. Loại từ khóa khác nhau trên Amazon
2. Các quy tắc khác nhau để nhập từ khóa trên Amazon
3. Mối quan hệ giữa từ khóa & lưu lượng truy cập Amazon
4. Cách sử dụng Danh sách để thúc đẩy lưu lượng truy cập

Apr 14, 2022 03:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Amazon Global Selling Vietnam.