webinar register page

Webinar banner
Đào tạo cho Nhà máy về SLCP: Quy trình Tự đánh giá
Trong buổi đào tạo này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi qua quy trình tự đánh giá. Chúng tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ cách thức chuẩn bị tự đánh giá, theo phần mô phỏng Công cụ Thu thập Dữ liệu (trực tiếp). Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thich các câu hỏi cần được trả lời thế nào và cách tránh những lỗi phổ biến. Quy trình nhằm giúp các bạn hiểu rõ các điều kiện làm việc tại nhà máy của mình và có các cuộc thảo luận với đầy đủ thông tin về chủ đề này với các đối tác kinh doanh.

Apr 14, 2022 10:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .