webinar register page

Webinar banner
CIRCO Crossed-Track Seminar # 1 : Rethink Together: Co-creating circular economy with circular design
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งถือเป็นผู้นำและขับเคลื่อนด้านนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการทำงานโดยประสานงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบเศรฐกิจของไทย จึงจัดสัมมนานี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างโอกาสในร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

Jan 21, 2022 01:30 PM in Bangkok

* Required information
Loading