webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАРИ: Како да се воведат Целите за одржлив развој во наставата - практични примери и активности
На почетокот на вебинарот, предавачот ќе ве запознае со „Целите за одржлив развој“ на ООН и целта поради која тие се донесени. Во главниот дел Целите ќе бидат групирани врз основа на заедничките карактеристики, ќе бидат изложени примери за нивна применливост и одржливост и ќе биде објаснета важноста за општеството од нивниот рамномерен развој (животна средина-економија-општество). Потоа ќе следи дел во кој ќе бидат презентирани примери од работилници со ученици и родители и ќе бидат презентирани рефлексиите од активностите. Во завршниот дел ќе се потенцира значењето Целите да започнат со реализација уште во предучилишните установи, да продолжат низ сите образовни циклусии да се имплементираат во текот на целиот живот. На самиот крај на сесијата, предавачот ќе ги сподели линковите каде што слушателите ќе можат да пријават проектни активности на оваа тема.

Nov 4, 2021 05:55 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SmartUp Meetings.