webinar register page

Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Người lao động / [Vietnamese ]Workers Compensation
​Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

Jul 28, 2021 03:00 PM in Central Time (US and Canada)

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Community CPA.