webinar register page

Webinar banner
Indigenous Peoples and you: Protecting forests and tackling the climate crisis
Cymraeg isod

Join Size of Wales and our partners to discuss the importance of Indigenous Peoples in tackling the global climate crisis.

Because indigenous peoples have been stewarding forests across the world for millennia, rates of deforestation and nature loss in areas they occupy are statistically lower. With annual carbon emissions caused by deforestation now equalling India as a whole, it is vital global leaders get to grips with this issue.

Panellists include:

- Galois Flores Pizango, Pamuka Ayatke (Vice President) of Autonomous Government of the Wampís Nation
- Barbara Davies-Quy, Size of Wales Deputy Director
- Huw James, Science Educator
- A representative from a school taking part in the Go Green Day
- Chair: Carwyn Jones, former First Minister of Wales and Size of Wales Chair of Trustees.

Email ggd@sizeofwales.org.uk with any queries.
-
Ymunwch â Maint Cymru a'n partneriaid i drafod pwysigrwydd Pobl Frodorol wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd byd-eang.

Oherwydd mae pobl frodorol wedi bod yn stiwardio coedwigoedd ar draws y byd am flynyddoedd maith, mae cyfraddau datgoedwigo a cholledion natur mewn ardaloedd maen nhw’n eu meddiannu yn ystadegol is. Gydag allyriadau carbon blynyddol sydd yn cael eu hachosi gan ddatgoedwigo yn gyfartal ag India gyfan erbyn hyn, mae'n hanfodol bod arweinwyr byd-eang yn mynd i'r afael â'r mater hwn.

Y panelwyr:
- Galois Flores Pizango, Pamuka Ayatke (Is Lywydd), Llywodraeth Awtonomaidd Cenedl y Wampís
- Barbara Davies-Quy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Maint Cymru
- Huw James, Addysgwr Gwyddoniaeth
- Cynrychiolydd o ysgol sy’n cymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd
- Cadeirydd: Carwyn Jones, cyn Prif Weinidog Cymru a Chadeirydd Ymddiriedolwyr Maint Cymru

E-bostiwch ggd@sizeofwales.org.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Jun 21, 2022 04:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .