webinar register page

Webinar banner
PRACUJEME S DEŤMI S ADHD a ADD
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako výzva pre učiteľa

Lektorka:
Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:
• Časť webinára bude venovaná teoretickým informáciám, ktoré pomáhajú dospelým pochopiť príznaky, prejavy a zvláštne spôsoby detí s ADHD a ADD.
• V druhej časti webinára budú prezentované možné postupy a skúsenosti z práce s týmito deťmi.
• Povieme si o možnostiach, ako pracovať s deťmi, ktoré sa nevedia sústrediť, nevedia vydržať pri práci tak, aby ju dokončili, majú pohybový nepokoj, nevedia ovládať svoje správanie, niekedy sa zdajú až neposlušné či dokonca ťažko vychovateľné.
• Cieľom webinára je pomôcť dospelým zorientovať sa v tejto oblasti a získať prehľad o možných postupoch a správnych spôsoboch práce s dieťaťom, ktoré sa javí, akoby vôbec nemalo o nič čo mu je predkladané záujem.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre pedagógov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj pre rodičov dieťaťa, v kolektíve ktorého sa žiak s ADHD nachádza.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 21, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Mgr. Magdaléna Labudová
Štúdium špeciálnej pedagogiky, odbor logopédia, skočila v roku 1977. Už v tom čase pracovala v školstve. Viac ako štyridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Spracovala odborné posudky na knihy, pracovné listy a učebnice pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viedla študentov pri diplomových prácach. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľka základnej školy, ktorá mala okrem klasických tried, zaintegrované kolektívy žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami učenia. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na dôchodku a naďalej sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najviac deťom s aspergerovým syndrómom.