webinar register page

Webinar banner
PREHĽAD ZMIEN V AKTUÁLNEJ ŠKOLSKEJ PRAXI
Zákony v školskej praxi – Aktualizácia legislatívy je prirodzená, no jej aplikácia do praxe býva náročnejšia

Lektorka: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista na vzdelávania v základných školách

Obsah webinára:
• Uvedenie najaktuálnejších legislatívnych úprav, ktoré sú schválené a platia.
• Schválené aktuálne úpravy školského zákona:
• Individuálne vzdelávanie žiakov základnej školy
• Povinné predprimárne vzdelávanie
• Schválené aktuálne úpravy zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – (presun kompetencií z MV SR pod MŠVVaŠ SR)
• Novela vyhlášky o základnej škole - vyhláška MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov
• Novela vyhlášky o škole v prírode - vyhláška MŠVVaŠ SR č. 436/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.
• Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení -vyhláška MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
• Predstavenie navrhovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa základných škôl, o ktorých sa rokuje v NR SR.
• Predstavenie diela Zákony v školskej praxi.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 12, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .