webinar register page

Tối ưu hóa ACOS (buổi 1)
Làm thế nào để quản lý ACOS của các chiến dịch quảng cáo tốt hơn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu khi chạy quảng cáo trên Amazon. Do đó đội ngũ Amazon Ads sẽ tổ chức một chuỗi gồm 3 webinar nhằm hướng dẫn chi tiết cách tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến ACOS của bạn. Ngoài ra chúng tôi sẽ gửi thêm một số tài liệu để bạn có thể thực hành và tham khảo ngay sau các webinar.

Jul 22, 2022 04:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .