webinar register page

Webinar banner
Webinar Reihe mit M&A Berater, Rechtsanwalt & Steuerberater
Tag 1: Rechtliche Aspekte mit Louis Meyer, Rechtsanwalt bei Lambsdorff

Tag 2: Steuerliche Aspekte mit Christian Gebert, Steuerberater und Peter Kehl, Rechtsanwalt bei steuerberaten.de

Tag 3: M&A Aspekte mit Severin Borch, Geschäftsführer bei Dragonflip
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .