webinar register page

Webinar banner
Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba?
Ponuka námetov na konkrétne aktivity na spoznávanie spoločenského prostredia

Naša skúsená lektorka Mgr. Zuzana Grmanová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
* Ozrejmíme si, ako efektívne a správne pracovať s 5- až 6-ročnými deťmi prostredníctvom konkrétnych aktivít, ktoré preferujú zážitkové formy učenia, pozorovanie blízkeho okolia, ale i riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí v oblasti poznávania spoločenského prostredia, časových vzťahov, regionálnych špecifík, dopravných situácií a detských skúseností sociálnej interakcie v rovesníkmi i blízkymi ľuďmi.
* Predstavíme teoretické východiská vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť aj základnú štruktúru vzdelávacej oblasti a podoblasti.
* Ponúkneme námety na konkrétne aktivity na poznávanie spoločenského prostredia, časových vzťahov, kultúry a spoločenského diana v regióne, poznávanie základných pravidiel cestnej premávky, rozvíjanie prosocionálnej výchovy.
* Ukážeme si, ako konkrétne pracovať v predprimárom vzdelávaní s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
* Načrtneme, ako vytvárať ponuku zážitkových aktivít pre deti na dosahovanie výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
* Priblížime, ako dieťa motivovať k skúmaniu, bádaniu, objavovaniu, komunikovaniu, rozvíjaniu identity a autonómie bez aktívnej účasti učiteľky na tomto objavovaní.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia v MŠ, osobní asistenti detí v predprimárnom vzdelávaní

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Aug 31, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.